Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce.

Author:
 POLIN
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Polish
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 WOS Człowiek i społeczeństwo. Uczeń odróżnia tolerancję od akceptacji; wyjaśnia, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na„swoich" i „obcych"; rozpoznaje przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji.
Subject Area:
 historia, WOS, etyka, jezyk polski, godzina do dyspozycji wychowawcy

Description:
Uczniowie i uczennice dowiadują się, jaki stosunek do mniejszości żydowskiej w XX-leciu międzywojennym miało państwo polskie oraz jego obywatele i obywatelki. Lekcja stwarza możliwość zapoznania się z relacjami świadków wydarzeń historycznych dotyczących omawianego okresu. Ukazanie losów osób doświadczających antysemityzmu ma na celu budowanie postaw obywatelskich oraz empatii wobec innych.

New Begin Activity »