Oskar Schindler: nejednoznačný hrdina

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 Character Education, Cinema, Ethics, European History, Holocaust & Genocide Studies

Description:
Odkaz Oskara Schindlera může být v mnohém poučný. Jeho život nebyl jednoduchým příběhem dobra a zla, ve kterém vystupují jen skvělí hrdinové a odporní padouši. Zachránil přes tisíc lidských životů a stal se hlavní postavou hollywoodského filmu. Ale Oskar Schindler nebyl hrdinou z pohádky, byl to skutečný člověk, nekonformní a rozporuplný.

V této aktivitě studenti prozkoumají postoje Oskara Schindlera coby skutečné, historické postavy. Každý student či studentka si vybere a zanalyzuje jeden úryvek svědectví o životě Oskara Schindlera. Poté společně se spolužáky vytvoří slovní mrak vizuálně reprezentující šíři možných interpretací Schindlerova života. Nakonec každý student či studentka napíše vlastní krátkou esej, jeden odstavec textu zachycující myšlenky a reflexi Schindlerova odkazu pro dnešek. O tento text se poté podělí se spolužáky.

Předchozí znalost filmu Schindlerův seznam je doporučena, ale není pro tuto aktivitu nutná.

New Begin Activity »