Genocida Romů a Sintů

Author:
 OpenEye z. s.
Grade Level:
  7 -  10
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 History, Civics & Government, European History, Genocide Studies, Holocaust & Genocide Studies, World History, Character Education

Description:
Tato aktivita pomůže studentům pochopit rozsah genocidy Romů a Sintů za druhé světové války.

Pomocí úryvků svědectví přeživších z území protektorátu Čechy a Morava, z Polska, Ukrajiny, Německa a Rakouska se seznámí s osudy Romů poté, co byli na základě rasistických teorií právními úkony vytlačeni na okraj společnosti, podobně jako židé.

Na závěr aktivity si studenti na základě sesbíraných informací vytvoří vlastní názor, který podpoří argumenty a vysvětlí.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství.

New Begin Activity »