"Kdo si dnes vzpomene na Armény?"

Author:
 OpenEye z. s.
Grade Level:
  6 -  9
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 Character Education, History, Civics & Government, Ethics, Genocide Studies, Religion, World History

Description:
Studenti se v této aktivitě seznámí s historií genocidy Arménů za první světové války a s různými zdroji informací, které o této genocidě máme. Vyslechnou si unikátní svědectví pamětníků a zamyslí se nad konstrukcí nepřítele, která byla tehdy využita. Nakonec napíší krátkou esej o tom, co se o genocidě Arménů dozvěděli a proč by se na osud Arménů navzdory uplynulému času nemělo zapomínat.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství.

New Begin Activity »