Kindertransporty: kolektivní zachránce

Author:
 OpenEye z. s.
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 History, Civics & Government, Ethics, European History, Media & Digital Literacy

Description:
V této aktivitě se žáci seznámí s historií tzv. Kindertransportů (německy "transporty dětí"), programem pomoci dětským uprchlíkům před nacismem, který zachránil v předvečer druhé světové války 669 dětí z Česko-Slovenska a protektorátu. Žáci se dozví o pozadí a organizaci celé akce a poslechnou si vzpomínky přímých účastníků. Budou analyzovat historické dokumenty, pracovat se svědectvími pamětníků a formulovat vlastní postoj, který v online diskuzi se svými spolužáky argumentačně podpoří.

Vznik této aktivity podpořil Isabel & Alfred Bader Fund, součástí Bader Philanthropies.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství.

New Begin Activity »