Jak vylepšit svět

Author:
 OpenEye z. s.
Grade Level:
  7 -  9
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 3 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 Character Education, History, Contemporary World Issues, Ethics, European History, Genocide Studies, Humanities, Psychology, Religion

Description:
Během této aktivity budou žáci přemýšlet o způsobech, jak učinit tento svět lepším. Seznámí se s odkazy, které přeživší holokaustu zanechali pro budoucí generace při nahrávání svých celoživotních příběhů pro archiv USC Shoah Foundation.

Zamyslí se nad tím, jak tyto odkazy chápat v kontextu dnešní doby a co znamenají pro ně osobně.

O svém návrhu, jak učinit svět lepším, pak vyrobí svůj vlastní film.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství. This activity was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

New Begin Activity »