Zničte kulaky: Holodomor na Ukrajině

Author:
 OpenEye z. s.
Grade Level:
  7 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 History, Civics & Government, Ethics, European History, Genocide Studies, Government, World History

Description:
V této aktivitě se studenti prostřednictvím filmových svědectví pamětníků seznámí s historií státem organizovaného hladomoru na sovětské Ukrajině, kterému se často říká holodomor.

S využitím dalších primárních zdrojů informací poznají mechanismus konstrukce nepřítele, v tomto případě kulaka, využívaného komunistickou propagandou při rozpoutání této genocidy. Zamyslí se nad chováním československých komunistů při perzekuci rolníků, kteří odmítali státem vnucovanou kolektivizaci.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství. This activity was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

New Begin Activity »