Genocida Tutsiů ve Rwandě

Author:
 Open Eye z.s.
Grade Level:
  7 -  10
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 History, Civics & Government, Ethics, Genocide Studies, World Cultures, World History

Description:
V této aktivitě se žáci seznámí s historií genocidy Tutsiů ve Rwandě v roce 1994. Na několika úryvcích ze svědectví přeživších a dalších svědků prozkoumají mechanismy, které vedly k masovému vraždění v nám kulturně i geograficky vzdálené zemi. Poté se zamyslí nad relevancí poznávání "cizích" genocid pro naší společnost a náš každodenní život.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" (CXRATT) za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství (2014-2020).

New Begin Activity »