Když je rasismus zákonem

Author:
 OpenEye z.s.
Grade Level:
  9 -  11
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP 5.4 Člověk a společnost 5.4.1 Občanský a společenskovědní základ 5.4.2 Dějepis 6. Průřezová témata 6.1 Osobnostní a sociální výchova 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6.3 Multikulturní výchova
Subject Area:
 Civics & Government, Ethics, European History

Description:
Tato aktivita pomocí svědectví pamětníků a dalších primárních zdrojů informací zkoumá dopad protižidovských vyhlášek a zákonů na obyvatele protektorátu Čechy a Morava. Žáci se zamyslí nad rolí zákonů ve společnosti a o možném konfliktu platných zákonů se základními morálními principy svobodné občanské společnosti napíší esej.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" (CXRATT) za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství (2014-2020).

This activity was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

New Begin Activity »